Vova làm việc tốt

Vova chạy về nhà khoe với mẹ.

– Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.

– Việc gì thế con?

– Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.

– Ồ thật là 1 việc tốt, ngày mai con hãy phát huy nhé.

Ngày hôm sau,

– Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tốt.

– Việc gì thế con?

– Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.

– Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?

– Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.

Vova làm việc tốt
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo